18.09.2017, kategorie: Titulní stránka

Neděle Božího Slova (1)

Neděle Božího Slova (1)
INSPIRACE K SLAVENÍ

Papež František při slavnosti Krista Krále slavnostně podepsal a předal zástupcům věřícího lidu apoštolský list, který vychází u příležitosti zakončení Svatého roku milosrdenství a nese název Misericordia et misera (Milosrdenství a ubožačka). Římský biskup v dokumentu ukazuje směr, jakým se má církev ubírat v následujícím období. List je obsáhlý, má 22 bodů. Ve dvou bodech (v 6. a zvláště v 7.) papež poukazuje na život s Božím slovem. 

V duchu papežovy touhy, „aby se slovo Boží stále více slavilo, poznávalo a šířilo“. Nám, Dcerám sv. Pavla, bylo toto vetkáno zakladatelem bl. Jakubem Alberionem už před 100 lety.

Píše: „Tenkrát na začátku jsem během adorací získal velké světlo, že Pán chce udělit Paulínské rodině velké bohatství: šíření evangelia. Toto světlo stálo u zrodu mnoha různých apoštolských aktivit, typicky paulínských: evangelium do každé rodiny, evangelium jako vzor a inspirace pro nakladatelské zaměření, evangelium uctívané výjimečným způsobem…“

Sestry z pražské komunity se kromě několika editorských počinů (Evangelium do kapsy, Evangelium na každý den, řada biblických komentářů Silvana Faustiho apod.) vydaly během uplynulých let mnohokrát na cesty, aby v rámci různých modlitebních večerů a přednášek o Bibli otevíraly mládeži, katechetům i celým farnostem knihu, ve které Bůh nabízí člověku dialog a doprovázení životem. Po několik let také spoluorganizovaly biblické projekty pro celá farní společenství, i s přesahem ekumenickým, jako Bible24, Noc žalmů, Noc s apoštoly víry. I když se v posledních letech nepodílíme na velkých projektech, stále jsme k dispozici pro farnosti a společenství s přednáškou a praktickými podněty k tomu, jak rozumět Písmu a jak ho rozjímat (žít ho už pak musí každý sám). Právě o té neděli, kdy papež podepsal apoštolský list, se končila „víkendovka“ v brněnském Diecézním centru života mládeže Mamre. Název programu – Bible – nebezpečné čtení – má svůj původ rovněž ve slovech papeže Františka (z úvodu k Youcat Bibli). Připojená fotogalerie zachycuje některé body programu (během modliteb a rozjímání se nefotografovalo).

***

Protože by v celku listu mohly být právě tyto dva body přehlédnuty,
citujeme zde bod 6 a 7 celý. V příloze pak najdete celý list.

V této souvislosti nabývá zvláštního významu také naslouchání Božímu slovu. Každou neděli se slovo Boží hlásá křesťanskému společenství, aby den Páně byl ponořen do světla šířícího se z velikonočního tajemství. Při slavení Eucharistie se skutečně prožívá jakoby pravý dialog mezi Bohem a jeho lidem. Při biblických čteních se totiž znovu procházejí dějiny naší spásy prostřednictvím neustálého díla milosrdenství, jež se ohlašuje. Bůh k nám i dnes hovoří jako k přátelům a „zdržuje se“ s námi, aby nám daroval své společenství a ukázal nám cestu života. Jeho slovo se stává interpretem našich žádostí a starostí i plodnou odpovědí na to, abychom mohli konkrétně zakoušet jeho blízkost. Jakou důležitost získává homilie, kde „pravda je doprovázena krásou a dobrem“, aby rozechvívala srdce věřících před velikostí milosrdenství! Velmi doporučuji přípravu homilie a péči o kázání. Bude tím plodnější, čím více kněz sám na sobě zakusí milosrdnou Pánovu dobrotu. Oznamovat jistotu toho, že Bůh nás miluje, není řečnickým cvičením, ale podmínkou pro důvěryhodnost našeho kněžství. Žít milosrdenství je tedy tou nejlepší cestou, aby se v pastýřském životě stávalo skutečným hlásáním útěchy a obrácení. Homilie a stejně tak i katecheze potřebují stálou podporu od pulzujícího srdce křesťanského života.

Bible je velkým příběhem, který vypráví podivuhodné věci Božího milosrdenství. Každá její stránka je proniknuta láskou Otce, který už při stvoření vtisknul do vesmíru znaky své lásky. Prostřednictvím slov proroků a mudroslovných spisů utvářel Duch Svatý dějiny Izraele poznáváním Boží něhy a blízkosti i navzdory nevěrnosti lidu. Ježíšův život a jeho kázání poznamenávají rozhodujícím způsobem křesťanské společenství, které pochopilo své poslání na základě Kristova mandátu být trvalým nástrojem jeho milosrdenství a jeho odpuštění (srov. Jan 20,23). Prostřednictvím Písma svatého, které se vírou církve udržuje živé, Pán i nadále hovoří ke své Nevěstě a ukazuje jí cesty, po nichž má jít, aby evangelium spásy pronikalo ke všem. Mou velikou touhou je, aby se slovo Boží stále více slavilo, poznávalo a šířilo, protože díky němu můžeme lépe pochopit tajemství lásky, jež tryská z onoho zdroje milosrdenství. Apoštol to připomíná jasně: „Všechno, co je v nich (svatých Písmech) napsáno, je vdechnuto Bohem a hodí se k poučování, k usvědčování, k napravování a k výchově ve spravedlnosti“ (2 Tim 3,16).

Bylo by vhodné, aby každé společenství jednu neděli během liturgického roku věnovalo úsilí o šíření, poznávání a prohlubování znalostí Písma svatého: jedna neděle plně věnovaná Božímu slovu pro pochopení nevyčerpatelného bohatství, které pochází z onoho trvalého dialogu Boha se svým lidem. Nebude přitom chybět kreativita obohacující tyto chvíle o iniciativy, které by věřící podněcovaly, aby se stávali živými nástroji pro předávání Slova. Mezi těmito iniciativami je zajisté nejrozšířenější lectio divina, díky níž čtením posvátného textu a modlitbou nachází duchovní život podporu a může růst. Lectio divina o tématech milosrdenství umožní dotýkat se rukou toho, jaká plodnost vychází z posvátného textu, čteného ve světle celé duchovní tradice církve, který nutně vyústí v konkrétní skutky a díla lásky.

 

 
Ke stažení Ke stažení

Fotogalerie Fotogalerie

Fotogalerie Nebezpečná kniha!
Nebezpečná kniha!

30.11.2016 23:00

Počet fotek ve fotogalerii: 24

Fotogalerie Zobrazit fotky Nebezpečná kniha!

 
 
Nahoru