31.05.2017, kategorie: Titulní stránka

Myšlenky o eucharistii

Myšlenky o eucharistii
Pro měsíc červen

V měsíci červnu mnoho dětí poprvé přistoupí k přijetí eucharistického Krista. Je to i okamžik, kdy my dospělí můžeme obnovit naši víru a prohloubit svůj vztah k eucharistii. Proto vám nabízíme výběr z myšlenek papeže Benedikta. 

*** 

1. Svátost eucharistie je svátostným tělem Kristovým. A toto tělo je církev. Bez eucharistie církev nelze pochopit.
2. Kristus zaslíbil, že ti, kdo přijímají jeho tělo a krev, budou žít navěky, a pro nás z tohoto zaslíbení plyne nesmírná útěcha.
3. Smyslem svatého přijímání je připodobnit svůj život Kristovu životu, proměnit se a přetvořit v toho, který je láska sama.
4. Bůh nám jako první dává dar a my, takto obdarováni, se stáváme jeho vlastnictvím – stvoření se navrací ke Stvořiteli.
5. Společenství s Pánem je vždy také společenstvím se sestrami a bratry.
6. Pojďme naproti Pánu, který je sice neviditelný, ale přesto mocný a který nám pomáhá dobře žít.
7. Eucharistie je tajemstvím smrti a slávy tak jako kříž, který není zakopnutím na cestě, ale přechodem, po němž Kristus vstoupil do své slávy a tak smířil celé lidstvo, když překonal veškeré nepřátelství.
8. Potřebujeme Boha blízkého, Boha, který se vydává do našich rukou a který nás miluje. V eucharistii je Kristus skutečně přítomen mezi námi.
9. Kristus nás k sobě táhne, umožňuje nám vykročit ze sebe, abychom všichni společně s ním tvořili jediné tělo.
10. Ježíš je přítomný v eucharistii. Nevidíme jej, ale existuje tolik věcí, které nevidíme, a které přesto existují a jsou zásadní. Ty nejhlubší skutečnosti, týkající se života a světa, nevidíme, ale můžeme vidět a vnímat jejich účinky.
11. Víra v Ježíše je prostředkem, díky němuž můžeme vždy znovu uchopit Ježíšovu ruku a díky němuž bere za ruku i on nás, aby nás vedl.
12. Ježíš nás sytí eucharistií, sjednocuje nás se sebou, s Otcem, s Duchem svatým i nás navzájem. Tato síť jednoty, která zahrnuje celý svět, předjímá v naší době svět budoucí.
13. Krista nelze mít výhradně pro sebe, mohu mu náležet jedině ve spojení s těmi, kdo mu patří.
14. Jdeme-li s Ježíšem, jdeme správným směrem a život se stává dobrým.
15. Eucharistie je pramenem jednoty, který má základ ve smíření a pokoji.
16. V eucharistii nelze Krista a bližního oddělovat. A tak se stáváme všichni jediným chlebem, jediným tělem.
17. Eucharistie, která se konkrétně neprojevuje láskou, je sama v sobě neúplná.
18. Eucharistie je naším nejkrásnějším pokladem. Uvádí nás do života věčného a obsahuje všechna tajemství naší spásy.
19. Růst v křesťanském životě vyžaduje, abychom se živili Kristovým tělem a krví.
20. Jak moc má dnešní lidstvo zapotřebí znovu objevit ve svátosti eucharistie pramen, z něhož mu prýští naděje.
21. Bůh má tvář. Bůh má jméno. V Kristu se Bůh stal tělem a daruje se nám v tajemství nejsvětější eucharistie.
22. Poslední večeře je okamžikem, kdy se rodí církev. V eucharistii se stále obnovuje Kristova oběť.
23. Eucharistie představuje vzácné dědictví. A církev jej s nesmírnou péčí ochraňuje, když ji slaví den co den při mši svaté, když se jí v kostelech a kaplích klaní, když ji nosí nemocným a jako viatikum těm, kdo se vydávají na poslední cestu.
24. Přijímat Krista a nést jej druhým je opravdovou radostí křesťana.
25. Následujme Marii a napodobujme tuto hluboce eucharistickou duši, a celý náš život se stane jedním chvalozpěvem Magnificat.
26. Eucharistie představuje velkou školu lásky.
27. V eucharistickém tajemství se Kristus stále znovu daruje a právě v eucharistii se učíme lásce Kristově a tedy i lásce k církvi.
28. Ať se pro nás eucharistie stane životní školou, kde nás Ježíšova oběť na kříži naučí cele se odevzdat druhým.
29. Kristus v nás chce přebývat navzdory naší slabosti a našemu hříchu.
30. Pokaždé, když se slaví mše svatá, pokaždé když se Kristus svátostně ve své církvi zpřítomňuje, tehdy se uskutečňuje naše spása.

A myšlenka na první červencový den: Prostřednictvím všech míst, kde se slaví eucharistie, se vytváří síť pokoje, která pokrývá celý svět.

Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě Velehrad v Itálii ve spolupráci s Arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži.

 
 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies