13.05.2010, kategorie: Kdo jsme

Maria Královna apoštolů

Maria Královna apoštolů
Jiná tvář mariánské úcty

Jiná tvář mariánské úcty: Maria Královna apoštolů

V mariánském měsíci vám chceme představit tu, která nese přívlastek Královna apoštolů. Tak Pannu Marii vzýval náš zakladatel blahoslavený Jakub Alberione a my v tom pokračujeme. Nejde jen o jakousi lidovou zbožnost, ale o teologickou vizi role Panny Marie v životě prvního apoštola – Ježíše Krista, Božího Syna poslaného Otcem, a její péči o první apoštoly, i vůbec o apoštoly všech dob.

Že je to nezvyklé spojení „Maria – apoštolát“? Když blahoslavený Alberione uvažoval, co je podstatou „apoštolátu“, v Marii nalezl originální a dokonalou realizaci toho, co je společné všem apoštolům: dávat Krista lidem. Proto je Maria vzorem každého apoštolátu a Královnou apoštolů. Ona přivedla na svět Krista, přibližovala ho druhým (návštěva u Alžběty, klanění pastýřů a mudrců, obětování a představení Ježíše v chrámě) a vedla k němu učedníky (při události v Káně Galilejské, ve večeřadle).

Pro každého je nejen přímluvkyní, ale i vzorem, aby jako ona uchovával v srdci Boží slova a činy, rozvažoval o nich (srov. Lk 2,19 a Lk 2,51) a stával se Ježíšovou sestrou a bratrem, protože ty, kdo plní vůli Boží, Ježíš nazývá bratry a sestry (srov. Mk 3, 35).

V české oblasti není zvykem oslovovat Marii jako Královnu apoštolů, a proto se i málokdy vidí v typickém ikonografickém zobrazení. Královna apoštolů se na rozdíl od jiných „madon“ vyznačuje tím, že své dítě neobjímá v náručí, ale v napřažených rukách ho ukazuje lidem. Jako Eva nabídla Adamovi plod, skrze který vstoupila do světa smrt, Královna apoštolů předkládá lidem požehnaný plod svého života – Ježíše, skrze který se jim dostává věčný život. Dítě Ježíš je zobrazen podobně, jak bývá zobrazován dospělý Ježíš Mistr. Pravou rukou žehná a v levé ruce drží svitek evangelia. Tento zdroj Pravdy a Moudrosti, má apoštol stále více poznávat a hlásat. Toto je úkol a poslání každého apoštola a člena paulínské rodiny (v dlouhém zástupu je patrný apoštol Pavel, sv. Petr, evangelisté a pak „svatí“ Paulínské rodiny: Jakub Alberione, Timotej Giaccardo, Andrej Borello, František Chiesa, Maggiorino Vigolungo, Tekla Merlová).

Mariin postoj vykročení do světa je pozváním, abychom se i my stali hlasateli Pravdy ve světě.

 

Z pokladnice modliteb Paulínské rodiny

Zdrávas, Maria, Matko, Učitelko a Královno každého apoštolátu. Tobě Ježíš umírající na kříži svěřil poslání matky a rozžehnul v tvém srdci plamen lásky a péče o všechny. Neustále vzbuzuj, posiluj a vychovávej povolání pro každý apoštolát.
Povoláni k svatému apoštolátu sdělovacích prostředků ti dnes zasvěcujeme všechnu sdělovací techniku, všechny iniciativy a každodenní námahy. Především ti však zasvěcujeme sebe samé: své síly, svůj rozum, svou vůli a své srdce. Jsme tvoji a to, co máme, nabízíme Ježíši skrze tvé ruce, Matko. Vypros nám hojné vylití Ducha svatého, jak jej dostali první apoštolové. Přimlouvej se za ty, kdo píšou a tvoří; za ty, kdo pracují v médiích, i za ty kdo se věnují reklamě a marketingu… Slibujeme ti, že budeme používat všechny prostředky našeho apoštolátu s úctou. Chceme se snažit, aby naše publikace byly obsahem srozumitelné a vnější formou hodné pravd, které obsahují, a aby spolu s tebou, Maria, představovaly Ježíše Krista, Cestu, Pravdu a Život. Amen.

Letos na 15. květen (vždy je to sobota po Nanebevstoupení Páně) připadá svátek Panny Marie, Královny apoštolů. Teď, když ji Marii znáte i pod tímto jménem, připojte se v modlitbě k celé paulínské rodině!

 
 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies