16.09.2011, kategorie: Titulní stránka

Komunitní život

Komunitní život
Téma setkání evropských juniorek FSP

"Komunitní život je základním prvkem našeho charismatu a prostupuje všechny dimenze paulínského života." To byla nejčastěji citovaná věta, která zazněla během evropského setkání paulínských juniorek v Římě na začátku letošního září.

V generálním domě Dcer sv. Pavla v Římě se setkaly evropské juniorky, aby již druhý rok pokračovaly ve studijně-formačním setkání, jehož mottem a cílem je "Společně k apoštolské svatosti". Po loňské první etapě věnované paulínské spiritualitě se letos přednášející i vzájemné diskuze mezi juniorkami věnovali paulínskému způsobu prožívání komunitního života a jeho vlivu na apoštolát. 

Každý den byl čas na přednášky střídané s reflexí a prací ve skupině s časem na modlitbu, vzájemné sdílení mezi juniorkami nebo i dalšími sestrami (generální dům je vždy plný misionářek a sester studentek z celého světa). Jeden den byl věnován setkání s juniorkami z anglicky mluvících zemí (od ledna se začnou i s několika evropskými sestrami připravovat na věčné sliby). V těchto dnech také vstupovaly do italského noviciátu dvě nové dívky. Letmé setkání s nimi povzbudilo obě strany!

Kdo a o čem juniorkám přednášel?

Nejprve don Vincenzo Vitale SSP nabídl biblický pohled na komunitní život, a to skrze sv. Pavla a jeho List Římanům (zvláště 14,1-15,6). Vyšel z Pavlovy řeči k těm, kdo se považují za silné, i k těm, kteří zakládají svou spásu na dodržování určitých předpisů. Apoštol Pavel se obracel k oběma skupinám, vedl je k vzájemnému pochopení a přijetí. V Kristu Ježíši nic není nečistého, ale je třeba respektovat volby druhých a nesoudit už podle lidských měřítek, ale žít novým způsobem života. Vzájemné uvažování nad Pavlovými slovy došlo až k současné koncepci tolerance, která nemá pevný základ, chybí-li jí to, co nás skutečně spojuje: víra v Ježíše Krista. Jestliže některé ideologie žádají po všech být stejní a mít všeho stejně, pavlovské komunity si byly vědomy různých darů, jimiž se vzájemně obohacovaly.

O nedělní rekolekci převzal štafetu další paulín: don Guido Gandolfo SSP. Zvolil si úryvek ze Skutků apoštolů (Sk 2,42-47) a na příkladu těch, kteří po prvním slyšení evangelia "vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb, modlili se a Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse", poukázal na to, že komunita, která žije ve společenství, jednotná v učení a v modlitbě, je už samotným hlásáním evangelia, přítomností Kristovy lásky a v dnešní multikulturní společnosti i znamením, že lze žít společně v pokoji. Tak o tom mluví i několik článků konstitucí, jež se rovněž staly předmětem reflexe a modlitby.

Další den přinesla antropologický pohled  na život ve společenství (nejen tedy v řeholní komunitě, ale kdekoliv, kde lidé spolu sdílejí prostor a komunikují) s. Annunciata Bestetti FSP. Její přednáška s důrazem na empatii a otevřenost vůči druhému byla často prolínána různými aktivitami. Podobně i následující den, kdy další ze sester italské provincie, s. Giovanna Cassarino FSP, připravila velmi dobře zpracovaný pohled církve a především našeho zakladatele na komunitu jako odraz Nejsvětější Trojice, jako místo, kde je možné dotýkat se Kristovy tajemné přítomnosti. Takové jsou komunity, které bl. Alberione založil na eucharistii a Božím slově, na věrnosti církvi a lidstvu, kterému hlásají evangelium stále novými způsoby. Komunity, kde se žije svatost a které svým apoštolátem ke svatosti druhé lidi vedou. 

V posledních dvou dnech se slova ujala sestra Natalia Maccari FSP z generálního domu (původem z Brazílie) a se svou vlastní apoštolskou zkušeností pokračovala v tématu paulínského komunitního života i nových způsobů existence v digitálním světě, kde nejde jen o informace, ale o vzájemné sdílení a komunikaci. Neboť život, to je komunikace. Tím jako by předběhla další setkání, které ihned na setkání juniorek navazovalo – "Abitare la rete" (Obývat síť) – a kterého se všechny juniorky také účastnily. O tom však o něco později...

***

Evropské juniorky spolu s dalšími ve víru rumunské hudby... (jeden z bodů programu společného večera) 

 

Fotogalerie Fotogalerie

Fotogalerie Juniorky FSP 2011
Juniorky FSP 2011

08.09.2011, Řím

Počet fotek ve fotogalerii: 20

Fotogalerie Zobrazit fotky Juniorky FSP 2011

 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies