09.11.2011, kategorie: Titulní stránka

Katechetický kongres

Katechetický kongres
paulínské ohlédnutí

Ve dnech 26. – 29. 10. 2011 proběhl VIII. celostátní kongres katechetů. Katechetický kongres se konal v letošním roce na Velehradě a zúčastnilo se ho kolem 220 lidí. Kongres se v letošním roce věnoval tématu "Křesťanská iniciace". Účastníci měli možnost vyslechnout během kongresu celkem osm přednášek, týkajících se tématu. Do bloku večerních seminářů se zapojily i paulínky.

Po celou dobu jsme byly přítomny s naší knižní a filmovou  produkcí. Velkou část knih, vhodnou pro práci katechetů, jsme nabízely se speciální slevou. Nejdůležitější byl pro nás páteční večer, kdy jsme spolu s dalšími katechety vedly seminář na téma: "Máme co nabídnout?" Název semináře měl dvojí význam: 1) máme co nabídnout v našem knihkupectví z dosavadní produkce jiných nakladatelství a zkušeností katechetů? a 2) máme my jako nakladatelství co nabídnout katechetům? Kromě biblických materiálů, které již nyní existují, jsme se ptaly, co katecheté potřebují, jaké materiály jim schází a zda naše nápady a zahraniční inspirace jsou přenosné i do českého prostředí. Plody tohoto semináře se projeví i v našem edičním plánu.

Na celý kongres vzpomínáme velmi rády. Bylo to živé setkání s těmi, kteří působí v praxi a na které nyní v naší redakci budeme myslet konkrétněji než doposud.

 

INSPIRACE I PRO VÁS

O vztahu Písma a katecheze mluvil při zahajovací mši svaté otec biskup Cikrle. My jsme v našem semináři vycházely z Posynodální apoštolské exhortace o Božím slově v životě a poslání církve VERBUM DOMINI (Slovo Páně). V její druhé části VERBUM IN ECCLESIA, poté, co je probrána liturgie jako privilegované místo Božího slova, následuje kapitola o Božím slově v životě církve a zde se dostáváme i k místu, jež Písmo zaujímá v pastoraci a v katechezi.

Čl. 72: Přání, aby se rozvinulo "nové období větší lásky k Písmu svatému u všech členů Božího lidu, aby se tak rozjímavou a zároveň věřící četbou prohloubil vztah k samotné Ježíšově osobě".

Biblická dimenze katecheze

Čl. 74: Důležitým prvkem pastoračního oživení církve, v níž lze moudře odhalovat centrální místo Božího slova, je katecheze, která ve svých odlišných formách a fázích vždycky musí doprovázet Boží lid. Setkání s učedníky z Emauz (Lk 24,13-35) s Ježíšem, jak je popisuje evangelista Lukáš, představuje v jistém smyslu vzor katecheze, jejímž jádrem je "výklad Písma", který je s to podat jedině Kristus (srov. Lk 24,27), který ukazuje jejich naplnění v sobě samém.

(…) katecheze "musí čerpat a být prostoupena biblickým a evangelním myšlením, duchem a postojem prostřednictvím neustálého kontaktu se samotnými texty"(…)

Katechetická činnost v sobě vždycky zahrnuje užívání Písma ve víře a tradici církve, aby tak ona slova byla vnímána jako živá, stejně jako je živý Kristus tam, kde jsou dva nebo tři shromážděni v jeho jménu (srov. Mt 18,20). Musí životným způsobem podávat dějiny spásy a obsahy víry církve, aby každý věřící poznal v těchto dějinách také svoje vlastní osudy.

Biblická formace křesťanů

Čl. 75: K dosažení více biblického charakteru veškeré pastorační činnosti církve, jak si to přála synoda, je nezbytně třeba vhodné formace křesťanů a zejména katechetů. V tomto směru je třeba posílit biblický apoštolát, což je velice vhodná metoda k dosažení tohoto cíle, jak dokazuje církevní zkušenost. Synodální otcové dále doporučili, aby za pomoci docenění již existujících akademických struktur byla pokud možno zakládána formační centra pro laiky a misionáře, v nichž by se vyučovalo chápání, životu a hlásání Božího slova.

Čl. 85: Synoda se pozastavila zejména u neodmyslitelné role žen zejména v rodině, ve výchově, v katechezi a předávání hodnot díky jejich zvláštnímu charismatu. "Dovedou totiž podněcovat naslouchání Slovu i osobní vztah k Bohu, sdělovat smysl odpuštění a evangelního sdílení"a zároveň být nositelkami lásky, učitelkami milosrdenství a tvůrkyněmi pokoje, rozdávat vroucnost a lidskost ve světě, který příliš často hodnotí lidi chladnými kritérii užitku a výnosu.

(Citováno z elektronicky dostupné pracovní verze z Radia Vaticana, oficiální překlad vyšel knižně a je dostupný i v našem knihkupectví.)


 

Fotogalerie Fotogalerie

Fotogalerie Kongres katechetů
Kongres katechetů

05.11.2011

Počet fotek ve fotogalerii: 12

Fotogalerie Zobrazit fotky Kongres katechetů

 
Nahoru