08.10.2012, kategorie: Titulní stránka

Eucharistie

Eucharistie
5. den novény

Jsme v polovině novény. Její texty nás začínají seznamovat s některými z umučených bratří. Dnes se španělským knězem Janem Martinezem...

Úvodní modlitba

Se srdcem bdělým a naplněným vděčností k Trojjedinému Bohu, Otci, Synu a Duchu Svatému, chceme uvažovat o událostech a významu umučení františkánských bratří a prosíme, ať nám tyto chvíle pomohou v naslouchání Pánu, na naší cestě modlitby, k prohloubení duchovního života, k pevnější bratrské a církevní sounáležitosti i na cestě osobní misie. Neposkvrněná Maria, Matko Kristova a Matko naše, vyprošujeme si tvou přímluvu.

5. den: Eucharistie

V den přepadení chrámu Panny Marie Sněžné sloužil otec Jan Martinez mši svatou jako jiné dny. (…) Útočníci přepadli kněze, povalili ho na zem a useknutím rukou se zmocnili jeho pokladu. I tak jej ještě bránil vlastním tělem až do smrti. Jeho krev se smísila s krví Kristovou tajemně skrytou v eucharistii. (…)

Položme si otázku: Jakou já mám lásku ke Kristu? (…) Jsi vykoupen Kristem, jsi Boží dítě zahrnované láskou nebeského Otce, jsi veden Duchem Svatým, abys sám sebe posvěcoval a podle Božího plánu se podílel na spáse světa. „Křesťané jsou dáni světu ke spáse,“ napsal kdysi starověký autor. Otevřený svatostánek na oltáři v chrámu Panny Marie Sněžné za předjarního dne roku 1611 něco naznačuje: chceš-li být Kristovým apoštolem, byť laickým, žij plně z eucharistie. Svaté přijímání nesmí být věcí zvyku, ale projevem hluboké živé víry, touhy po Kristu, kterého milujeme. A protože bez kněží není eucharistie, modli se za nové dělníky, modli se za to, aby z Františkova řádu bylo vždy dosti svatých kněží. A kdo by snad zaslechl ve své duši Boží volání, neodmítej říci: „Hle, tady jsem, Pane, půjdu za tebou!“

Doporučený biblický úryvek k prodloužené meditaci: Žid 10,19-25.

Závěrečná modlitba

Pane Ježíši Kriste, náš Vykupiteli, věřím ve tvou lásku, s kterou jsi za nás trpěl a s níž chceš neustále vstupovat do našeho života a přetvářet jej podle svého vzoru. Příklad čtrnácti umučených bratří františkánů od Panny Marie Sněžné nás oslovuje. V neklidné, bouřlivé době žili jedině hlásání Božího slova a svátostné službě uprostřed naší Prahy. I dnes nám ukazují, jak je potřebné mít správnou stupnici hodnot, nenechat se ohlušit lomozem doby, ale naopak se přimknout k tobě, Ježíši, abychom šli cestou spásy a druhým ji svým příkladem ukazovali. Věříme v tebe, který žiješ a vládneš na věky věků. Amen.

Ilustrační obrázek: logo Českomoravské provincie bratří františkánů.

 
 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies