01.02.2016, kategorie: Titulní stránka

Dva pohledy na řeholní život

Dva pohledy na řeholní život
v dokumentech církve a v dokumentu ze života

Rok zasvěceného života zítra končí... Pojďme si připomenout, co znamenají pro církev a pro svět ti, kteří se zasvěcují Bohu? Odpověď Vám jistě našeptává Vaše osobní zkušenost. My nabízíme dva úryvky z oficiálních dokumentů církve.

Co říká Lumen Gentium o řeholním životě ve svém 46. článku?

"Řeholníci mají pečlivě dbát o to, aby jejich prostřednictvím církev věřícím i nevěřícím denně lépe ukazovala Krista, jak rozjímá na hoře nebo hlásá zástupům Boží království, jak uzdravuje nemocné a trpící, obrací hříšníky k lepšímu životu, žehná dětem a všem prokazuje dobro, a přitom vždy poslouchá Otce, který ho poslal.
Konečně musí být všem jasno, že i když slib evangelijních rad vyžaduje vzdání se nepochybně cenných hodnot, přesto není na překážku rozvoji lidské osobnosti, nýbrž svou povahou jí velice prospívá. Rady dobrovolně přijaté podle osobního povolání nemálo přispívají k očištění srdce a k duchovní svobodě, neustále povzbuzují žár lásky a především dovedou lépe připodobnit křesťana k čistému a chudému způsobu života, který si zvolil Kristus Pán a který přijala i jeho panenská matka; dokazuje to příklad tolika svatých zakladatelů. Ať se nikdo nedomnívá, že se řeholníci svým zasvěcením odcizují lidem nebo že jsou neužiteční pro pozemskou společnost. I když snad někdy nepomáhají svým současníkům přímo, přesto se s nimi cítí spojeni v Kristu hlouběji a spolupracují s nimi duchovně, aby budování pozemské společnosti bylo vždy založeno na Pánu a k němu zaměřeno, aby snad nepracovali nadarmo ti, kdo ji budují.
Proto posvátný sněm utvrzuje a chválí muže a ženy, bratry a sestry, kteří v klášteřích, ve školách, nemocnicích a misiích ozdobují Kristovu snoubenku vytrvalou a pokornou věrností svému zasvěcení a prokazují všem lidem nejrůznější velkodušné služby."

Lumen gentium je dogmatická konstituce Druhého vatikánského koncilu o církvi, jeden z nejdůležitějších dokumentů církevního sněmu, který se konal v letech 1962–1965. Konstituci vyhlásil papež bl. Pavel VI. 21. listopadu 1964. Název dokumentu (latinsky Světlo národů) pochází z prvních slov konstituce: „Kristus je světlo národů“. Konstituce má osvětlit věřícím i dalším lidem podstatu církve a její univerzální poslání.

Celý text v českém jazyce najdete on-line zde.

Předešlý dokument byl věnován celé církvi, adresáty dalšího dokumentu byli právě řeholníci a osoby zasvěcené. 18. článek se věnuje výhradnímu následování Krista (čímž se liší zasvěcení od laického způsobu života).

"Evangelijní rady, jimiž Kristus některé lidi vyzývá, aby s ním sdíleli jeho život v čistotě, chudobě a poslušnosti, vyžadují od těch, kteří je přijmou, výslovnou touhu celkově se mu připodobnit. Životem v poslušnosti, bez majetku a v čistotě vydávají lidé zasvěceného života svědectví o tom, že Ježíš je příklad, v němž každá ctnost dosahuje své dokonalosti. Totiž jeho způsob života v čistotě, chudobě a poslušnosti se jeví být nejradikálnější formou života podle evangelia na této zemi, způsobem, který může být nazván božským, protože byl přijat samotným Bohočlověkem na znamení jeho spojení jako jednorozeného Syna s Otcem a Duchem svatým. To je příčinou toho, proč v křesťanské tradici se vždy hovořilo o nesmírné hodnotě zasvěceného života. Poslušnost vůči evangelijním radám s sebou nesporně přináší zvláště hlubokou a plodnou cestu účasti na vlastním Kristově poslání podle příkladu Marie z Nazareta, jeho první učednice, která se rozhodla sloužit Božímu úradku svým naprostým a úplným sebedarováním. Každé poslání totiž začíná oním postojem ducha, který vyjádřila Maria při zvěstování: Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova!(Lk 1,38)."

Vita consecrata (zasvěcený život) je posynodální apoštolská exhortace o zasvěceném životě a jeho poslání v církvi a ve světě vydaná sv. Janem Pavlem II. 25. března 1996.

Celý text v českém jazyce najdete on-line zde. (Tiskem vyšel v jiném překladu.)

Dáváte přednost praktickým věcem? Zveme vás do klauzury sester karmelitek z centra Londýna!

Po kliknutí se můžete podívat na první minuty zdarma...
 Film na DVD lze objednat v našem e-shopu, ve streamu ho vidět nebo si ho stáhnout za poplatek přímo zde přes Distrify media.

 
 
 
Nahoru