21.05.2018, kategorie: Titulní stránka

Dech křesťanského života (2)

Dech křesťanského života (2)
MISIE PO LETNICÍCH

Pokračování zamyšlení o textu z minulého týdne o působení Ducha Svatého...

***

Když ale chceme porozumět poslání církve, musíme se vrátit do večeřadla, kde učedníci setrvávali společně (srov. Lk 24,49) a modlili se spolu s Marií, Ježíšovou matkou, a tak očekávali přislíbeného Ducha. Touto ikonou rodící se církve se musí nechat ustavičně inspirovat každá křesťanská komunita. Apoštolská a misionářská plodnost je primárně důsledkem nikoliv nějakých velmi chytře připravených a vypracovaných účinných pastoračních programů a metod, nýbrž je především plodem ustavičné komunitní modlitby. Účinnost misijní činnosti mimo jiné závisí také na tom, aby křesťanské komunity setrvávaly v jednotě, aby tedy měly „jedno srdce a jednu duši“ (Sk 4,32) a aby byly odhodlané vydávat svědectví v lásce a radosti, které Duch svatý působí v srdcích věřících (srov. Sk 2,42). Sv. Jan Pavel II. napsal, že ještě předtím, než se misie církve stane akcí, je vydáváním svědectví a vyzařováním. K tomu docházelo v počátcích křesťanství, když se – jak píše Tertulián – pohané obraceli na křesťanství poté, co uviděli to, jak se křesťané mezi sebou navzájem milují: „Vidíš, praví oni, jak se mezi sebou milují.“

Když uzavíráme tento zběžný pohled na Boží slovo v Bibli, vybízím vás k tomu, abyste vnímali, jakým způsobem je Duch Svatý tím nejvyšším darem Boha člověku, tudíž také vrcholný doklad jeho lásky k nám. Tato láska se vyjadřuje konkrétně v onom „ano životu“, které Bůh chce pro každého svého tvora. Toto „ano životu“ nabývá své plné formy v Ježíšovi z Nazaretu a v jeho vítězství nad zlem skrze vykoupení. V dané souvislosti nikdy nezapomínejme na to, že Ježíšovo evangelium se nikdy neredukuje na čiré konstatování, ale chce se stát radostnou zprávou pro chudé, osvobozením pro vězněné, navrácením zraku slepým… A právě tohle se také projevilo o dni Letnic. Jednalo se o milost, která se zároveň stala pro církev jejím úkolem vzhledem ke světu a také jejím prvořadým posláním.

My jsme plody tohoto poslání církve v síle působení Ducha Svatého. Neseme v sobě onu pečeť Otcovy lásky vůči Ježíši Kristu, jíž je Duch svatý. Nikdy na něho nezapomínejme, protože Pánův Duch se rozpomíná vždycky na všechny a přeje si skrze každého z nás v tomto světě rozdmýchat vanutí a plameny nových Letnic.

 
 
 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies