06.12.2017, kategorie: Titulní stránka

Bl. Jakub Alberione a sv. Pavel (3)

Bl. Jakub Alberione a sv. Pavel (3)
Muži objímající celý svět

Na konci listopadu si Paulínská rodina na celém světě připomněla den, kdy se k našemu nebeskému Otci navrátil zakladatel, bl. Jakub Alberione. Blížící se datum 8. prosince je dnem, kdy pražská komunita Dcer sv. Pavla děkuje za „položení základního kamene“ první komunity v České republice. Přítomnost paulínek (a v Brně sester učednic z Paulínské rodiny) je přirozeným pokračováním díla, které Bůh s bl. Jakubem Alberionem započal.

Zveřejňujeme třetí část filmového dokumentu, který připravili španělští bratři paulíni k letošnímu výročí.

***

Když se Alberione odebral do Otcova domu 26. listopadu 1971 ve věku 87 let, zanechal za sebou širokou řeholní rodinu. V červenci 1969, při výjimečné audienci dané papežem Pavlem VI. Paulínské rodině, bylo otci Alberionovi uděleno vyznamenání Pro Ecclesia et Pontifice (Pro církev a papeže). A 27. dubna 2003 ho Jan Pavel II. v Římě blahořečil.

Po smrti sv. Pavla překročily jeho spisy hranice a šíří se až do dnešních dní jako základní součást evangelia. I po smrti Jakuba Alberioneho Paulínská rodina nadále roste, protože je Božím dílem. A je činná i v současnosti. Různá nakladatelství jsou přítomná ve třiceti čtyřech zemích na pěti kontinentech. A dokud jí Bůh bude žehnat, bude žít i nadále a využívat nejnovějších komunikačních prostředků, aby hovořila o všem křesťansky a aby ukazovala ve všem perspektivu Boží lásky, Boží pravdy, která je naší svobodou.

Nakladatelství „San Pablo“ (tento článek je překladem doprovodného slova filmového dokumentu natočeného ve Španělsku) vydalo již více než tisíc titulů. Má ediční řady zaměřené na děti, mládež i dospělé. Věnuje se všem tématům, jak náboženským, tak kulturním, a obsah produkuje na všech nosičích: papíře, discích, digitálních médiích.

V současné době, v 21. století, třetím tisíciletí, komunikace kráčí vstříc digitalizaci, vstříc novým komunikačním prostředkům 2.0 a 3.0, sociálním sítím, internetu, telefonům, mobilním zařízením, aplikacím atd. Toto jsou nové „areopagy“, nová fóra a nádvoří pohanů, kam je třeba vyjít a zvěstovat radostnou zprávu. Sdělovací prostředky formovaly člověka novým, zcela konkrétním způsobem bytí a jednání, a je to právě tento člověk, k němuž by se mělo obracet evangelizační úsilí. V nové globální kultuře vyvstávají také nové výzvy i obtíže. Samota člověka uprostřed relativistické a hedonistické kultury je odrazovým můstkem k novému hledání. Současný člověk je hledačem, který potřebuje nalézt odpovědi. Sdělovací prostředky skýtají možnost nabídnout všem hledajícím pramen živé vody. Vzdálenosti mizí. Na webu je všechno snadno dosažitelné a nalezitelné.

Společnost sv. Pavla prostřednictvím svého vydavatelství čelí všem těmto výzvám díky využívání nejaktuálnějších médií s evangelizační vášní, která je pro ně charakteristická. Používají se k tomu nejrůznější metody a různé formáty, které mají uživatelé k dispozici: hudbu, multimédia, video, e-knihy, sociální sítě… – jak jen je široká paleta možností, jichž lze využít k podpoře lidských a křesťanských hodnot a jež slouží k orientaci a výchově člověka.

„San Pablo“ má také k dispozici rozsáhlou síť knihkupectví, která jsou místy dialogu, kde náboženství, kultura a umění přispívají k formaci a rozvoji člověka. Kázání vydavatelského apoštolátu vyžaduje osobní svatost, intelektuální přípravu, organizaci práce a sledování novinek na poli sdělovacích prostředků, tedy být stále „ve střehu“, aby bylo možné hlásat evangelium v každé době těmi nejrychlejšími a nejefektivnějšími prostředky.

Paulínský apoštol je součástí církevního společenství. Je pastýřem, který se pro všechny stává vším a který se snaží, aby jeho jazyk byl co možná nejsrozumitelnější a aby mohl přinášet Boží slovo všem lidem, jak prostým, tak velkým intelektuálům. Základním motorem, který ho uvádí do pohybu, je Boží láska. Není nikým jiným než zamilovaným člověkem, jenž vnímá potřebu sdílet svou lásku se světem.

 
 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies