14.10.2011, kategorie: Titulní stránka

Biblické putování

Biblické putování
Správné odpovědi

Přinášíme správné odpovědi na naše biblické putování. Odhalujeme tři "chytáky" na soutěžící  a přiznáváme, že jsme také byly nachytány na jednom omylu :-)

Celkem se zúčastnilo všech tří kol 12 "putujících". Někdo z nich dosáhl na velkou cenu; těm, kteří se občas nechali nachytat a nebo se z různých důvodů spletli, náleží malá odměna. Pokaždé však jde o knihy s biblickou tematikou a drobné pomůcky, které k četbě a lásce k Písmu napomáhají. To bylo i cílem této "soutěže".

 

A tedy výsledky (bez odkazu na biblické citace):

1. Jak se jmenuje řeka, ve které křtil Jan Křtitel? Jordán.

2. Koho šla navštívit Maria po andělově zvěstování? Alžbětu.

3. Kdo se Ježíše zeptal: „Nevíš, že mám moc tě propustit a že mám moc dát tě ukřižovat?“ Pilát.

4. Kdo řekl: „Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého.“? Alžběta.

5. Jaké bylo zaměstnání apoštola Ondřeje, bratra Šimona Petra, než se stal apoštolem? Byl rybářem.

6. Kdo byl manželem Alžběty a otcem Jana Křtitele? Zacharijáš.

7. Z jakého města pocházela Maria? Z Nazaretu.

8.  Do kterého moře spouštěli Šimon Petr a jeho bratr Ondřej sítě, když je Ježíš povolal? Do Galilejského moře/Genezaretského jezera.

9. Jak se jmenoval pahorek, kde byl Ježíš ukřižován? Golgota, tedy lebka.

10. Kdo byl tvrdým pronásledovatelem křesťanů a nakonec se z něj stal velký apoštol? Šavel/Pavel.

11. Kolik a které ženy jsou jmenovány u Matouše v Ježíšově rodokmenu? 4 ženy:  Támar, Rachab, Rút a žena Urijášova. Maria byla snoubenkou Josefa, není součástí rodokmenu. Odpověď s jejím jménem ale byla uznána.

12. Jak se jmenovali ti, které k malému Ježíši dovedla hvězda? Mudrci od východu. Tohle byl chyták: podle legendy Kašpar, Melichar a Baltazar – o jejich jménech se ale v Bibli nemluví!

13. Jaký zázrak Ježíš učinil pro Jaira, představeného synagogy? Vzkřísil jeho dceru.

14. Jakému řemeslu byl apoštol Pavel vyučen? Dělal stany.

15. Kolik jáhnů vyvolili apoštolové? Sedm. Zde jsme špatně napsaly otázku my: jáhny nevybrali apoštolové, ale celé shromáždění učedníků!

16. Kterého z apoštolů vyvedl anděl z Herodova vězení až za bránu města? Petra.

17. Co udělal etiopský dvořan, potom co mu Filip vysvětlil stať z Písma, kterou četl ve voze? Vyznal víru a dal se pokřtít.

18. Co znamená jméno Barnabáš? Syn útěchy. 

19. Co se stalo Šavlovi před Damaškem? Ukázal se mu Kristus, padl k zemi a viděl světlo a slyšel hlas, byl oslepen jasem světla. Další chyták: je pouze legendou, že přitom spadl z koně, v Písmu o tom nic není.

20. U jakého ostrova ztroskotala Pavlova loď při cestě do Říma? U Malty.

21. Kdo se v NZ jednou narodil a dvakrát zemřel? Lazar, Jairova dcera, Eutychos, Syn vdovy z Naimu, Tabita.

22. Nad kterými městy Ježíš vyřkl: „Běda vám!“? Nad Chorazinem a Betsaidou (lze přidat i Kafarnau).

23. Ve kterém městě se Ježíš setkal s nevírou a nemohl tak učinit žádný mocný čin? V Nazaretě.

24. V čím domě umyla Ježíšovi jedna žena nohy svými slzami?  V domě farizea (Šimona).

25. V jaké vesnici jiná žena Ježíšovi učinila totéž, ale ne slzami, nýbrž nardem? V Betánii (dle Janova evangelia jde o jinou situaci než v předešlé otázce).

26. Kterému Ježíšovu zázraku předcházejí slova „Pane nejsem hoden…“? Uzdravení setníkova otroka/služebníka.

27. Jakého povolání byl ten, který aby viděl Ježíše, vylezl na strom? Vrchní celník.

28. Jak se jmenovali dva poutníci do Emauz?  Jeden z nich se jmenoval Kleofáš, jméno druhého není uvedeno. Toto byl třetí chyták –  čtenář Písma si může za něj dosadit své jméno.  

29. Kolik dní Šavel neviděl při svém obrácení? 3 dny.

30. Kde a proč apoštola Pavla pokládali místní obyvatelé za boha? V Lystře, protože Pavel uzdravil chromého. Možná odpověď také: Na Maltě, po té, co Pavla uštkla zmije a jemu se přesto nic nestalo.

31. Co volá nevěsta spolu s Duchem?  „Přijď!“

***

Máme zase něco připravit? Co třeba putování dobou adventní?

Kdo nám pomůže s přípravou otázek?

 
 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies