06.10.2014, kategorie: Titulní stránka

Bible v každé rodině!

Bible v každé rodině!

V Římě byla zahájena biskupská synoda o rodině. Na jejím začátku bratři paulíni věnovali 15 tisíc výtisků Písma svatého pro rodiny. Nejenom papež František vyzývá ke každodenní četbě Písma, byl to i náš zakladatel, kterému leželo na srdci, aby se skutečně do každé rodiny dostala Bible. 

Dobrý den, drazí bratři a sestry!

Dnes dopoledne jsme slavením eucharistie v bazilice svatého Petra zahájili mimořádné generální zasedání biskupské synody. Synodální otcové pocházející ze všech částí světa prožijí spolu se mnou dva týdny naslouchání a konfrontace zúrodněné modlitbou na téma „Pastorační výzvy rodiny v kontextu evangelizace“.

Boží Slovo dnes podává obraz vinice jakožto symbolu lidu, který si vybral Pán. Stejně jako vinice žádá si lid značnou péči, vyžaduje trpělivou a věrnou lásku. Bůh s námi tak jedná a my pastýři jsme povoláni jednat stejně. Také péče o rodinu je práce na Pánově vinici, aby přinášela ovoce Božího království (Mt 21,33-43).

Aby však rodina mohla jít dobře, s důvěrou a nadějí, je zapotřebí, aby byla živena Božím Slovem. Šťastnou shodou okolností proto právě na dnešek připravili naši bratři paulíni velkou distribuci Biblí tady na Svatopetrském náměstí a na mnoha dalších místech. Poděkujme našim bratřím paulínům! Činí tak u příležitosti stého výročí založení své kongregace bl. Giacomo Alberionem, velkým apoštolem hromadné komunikace. Proto dnes na zahájení synodu o rodině můžeme s pomocí paulínů říci: Bible v každé rodině! Někdo může říci: „Otče, my už máme doma dvě nebo tři.“ – Kam jste je tedy dali? Bible není k tomu, aby se uložila do skříně, ale aby byla po ruce, a často se z ní četlo, každý den, ať už individuálně nebo společně, manžel s manželkou, rodiče s dětmi, třeba večer, zvláště v neděli. Takto rodina roste a putuje ve světle a v síle Božího Slova! Toto je tedy Bible (papež ji drží v ruce a ukazuje), kterou vám dají bratři paulíni. Jedna do každé rodiny. Ale žádné chytračení (se smíchem): brát jen jednou rukou, ne oběma. Jednou rukou vzít a odnést si ji domů.

Vybízím všechny, abyste podporovali synodu modlitbou, prosbou o mateřskou přímluvu Panny Marie. Spojme se nyní duchovně s těmi, kdo ve svatyni v Pompejích pronášejí tradiční „Prosbu“ k Panně Marii Růžencové. Kéž vyprosí pokoj rodinám a celému světu.

Přeložil Milan Glaser 

 

 
 
Nahoru