03.06.2011, kategorie: Titulní stránka

Benedikt XVI. o social network

Benedikt XVI. o social network

O této neděli církev slaví už 45. světový den sdělovacích prostředků. Papež k němu vydal poselství, které se tentokrát zaměřuje na komunikaci a tedy i hlásání evangelia v tzv. social network. Den předtím v Paulínské rodině je svátkem Panny Marie, Královny apoštolů...

                           Pravda, hlásání a autentičnost života v digitální éře (úryvek z papežova poselství)   

V digitální éře je každý postaven před nutnost být autentickým a přemýšlivým člověkem. Ostatně dynamika sociálních sítí ukazuje, že člověka se vždy týká to, co předává. Když si lidé vyměňují informace, již sdílejí sebe sama, svůj pohled na svět, své naděje a ideály. To znamená, že existuje křesťanský styl, jak být přítomni v digitálním světě: je konkretizován čestnou, otevřenou a odpovědnou  formou komunikace ohleduplnou vůči druhému. Předávat evangelium novými médii znamená nejen zařadit zjevně náboženský obsah do různých programů rozličných médií, ale také svědčit ve vlastním digitálním profilu důsledností a způsobem komunikace, volbou, prioritami a názory, které jsou zcela v souladu s evangeliem, i když se o něm explicitně nehovoří. Ostatně i v digitálním světě není možné hlásání poselství bez odpovídajícího svědectví ze strany toho, kdo hlásá. V nových podmínkách a s novými výrazovými prostředky je křesťan opět povolán, aby nabídl odpověď každému, kdo se ptá na smysl naděje, kterou má (srov. 1 Pt 3,15).

Úsilí o svědectví evangelia v digitální éře ode všech vyžaduje, aby byli obzvlášť pozorní vůči aspektům poselství, které mohou čelit typické logice webu. Především si musíme uvědomovat, že pravda, kterou se snažíme sdělit, nečerpá svou hodnotu ze své "popularity" nebo objemu pozornosti, která se jí věnuje. Spíše s ní musíme seznámit v její celistvosti, než se snažit učinit ji přijatelnou třeba "zředěním". Musí se stát každodenním pokrmem, a ne být přitažlivá pouze na okamžik. Pravda evangelia není něco, co může být předmětem konzumu, povrchního využití, ale je to dar, který vyžaduje svobodnou odpověď. Tato pravda, i když je hlásána ve virtuálním prostoru sítí, vyžaduje vždy vtělení do reálného světa ve vztahu s konkrétními tvářemi bratří a sester, s nimiž sdílíme každodenní život. Proto budou i nadále základem při předávání víry přímé mezilidské vztahy!

Celé poselství, které skutečně stojí za přečtení, ZDE.

***

Když vznikala Paulínská rodina, její zakladatel bl. Jakub Alberione nám vedle sv. Pavla dal za vzor Marii jako královnu apoštolů (více o této specifické úctě k ní). Od ní se máme učit naslouchat Bohu a pak hlásat evangelium celému světu. Její typické zpodobení kromě toho, že Ježíše "nabízí" světu, je i takové, že její tvář je jakoby ve stínu Ježíše. Pozornost toho, kdo na ni hledí, upoutá Ježíš a ne ona. I to je postoj dnešních apoštolů a apoštolek evangelia. 

Korunka ke Královně apoštolů (1. bod této korunky)

Nejpřívětivější Královno nebe a země, dcero, která jsi našla zalíbení u Otce, vyvýšená Matko Božího Syna, slavná snoubenko Ducha svatého, uctívám a chválím tuto jedinečnou výsadu na světě, že tak jak se to Pánu zalíbilo, stala ses ve své pokoře a víře a v neporušeném panenství matkou Spasitele, našeho Mistra, pravého Světla světa, nestvořené Moudrosti, Pramene veškeré pravdy a prvního Apoštola pravdy. Dala jsi světu ke čtení knihu – věčné Slovo.

Pro nevýslovnou radost, kterou jsi zakusila a pro tuto tak vznešenou výsadu velebím Nejsvětější Trojici a prosím tě, vypros mi milost nebeské moudrosti, abych byl pokorným a horlivým Ježíšovým učedníkem a oddaným dítětem církve, která je sloupem pravdy. Vypros, ať světlo evangelia září až na kraj světa, přemož chyby a shromáždi všechny lidi kolem Stolce sv. Petra. Matko dobré rady, Trůne Moudrosti, Královno svatých, osvěť učence, kazatele a spisovatele.

            Královno apoštolů, oroduj za nás.

 
 
Myšlenka na den: Nemůžeme se spoléhat na budoucnost. Měli bychom pracovat každý den tak, jako by to byl poslední den našeho života. (bl. Jakub Alberione)
Nahoru