17.01.2011, kategorie: Titulní stránka

Apoštol Pavel

Apoštol Pavel
vzorem a přímluvcem ekumenického úsilí

Apoštol Pavel vzorem a přímluvcem ekumenického úsilí

Svátkem Obrácení svatého Pavla (25. 1.) vrcholí Týden modliteb za jednotu křesťanů. To datum bylo před více jak sto lety vybráno zcela záměrně. Také Benedikt XVI. v souvislosti s Rokem apoštola Pavla naléhavě vyzýval k úsilí o budování ekumenického dialogu: „Jubileum bude zvláště vhodnou příležitostí k zintenzivnění našich ekumenických snah, protože Pavel byl člověkem, který se zcela vydal pro jednotu a svornost mezi všemi křesťany.“ Dnes už víme, jaké plody (také) tento rok přinesl. Vzpomeňme na vývoj vztahu mezi katolíky a anglikány a na dále probíhající dialog s luterány a některými zástupci pravoslavných církví.

Co má vlastně apoštol Pavel společného s ekumenismem, jaký je jeho odkaz těm, kteří usilují o jednotu mezi křesťany? Přinášíme vám k meditaci tři úryvky z apoštolových listů. Povzbuzení v nich najde každý, kdo usiluje o jednotu v jakémkoliv společenství.

Nejprve úryvek z dopisu do jedné z nejstarších křesťanských komunit, které Pavel založil, do Soluně. Napsal ho, protože se dozvěděl, že zde zavládly rozbroje, jež vedly k rozdělování a stavění se proti sobě navzájem: „Vy všichni jste přece synové světla a synové dne, noc ani tma nemá nad námi právo! Prosím vás, bratři, abyste uznávali ty, kdo se mezi vámi namáhají. Mezi sebou žijte v pokoji. Kárejte lidi nespořádané, dodávejte odvahy malomyslným, ujímejte se slabých, buďte trpěliví vůči všem. Hleďte, ať nikdo nikomu neoplácí zlým za zlé, ale usilujte vždycky o dobro mezi sebou i ke všem. Stále se radujte. Bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh pro vás chce v Kristu Ježíši. Nezhášejte oheň Ducha. Všecko zkoumejte, a co je dobré, toho se držte. Sám Bůh pokoje kéž vás dokonale posvětí“ (srov. 1 Sol 5, 5.12-23).

Prosím vás… mezi sebou žijte v pokoji.: křesťané usmířeni v Kristu mají vydávat svědectví obdrženého vykoupení a znovu nastoleného společenství s Bohem. Téma smíření a pokoje mezi Kristovými učedníky je převládajícím motivem v Pavlově učení. To je cesta i pro dnešní křesťany. Teologický dialog je záležitostí odborníků, ale je tu velký prostor k nastolení bratrských vztahů a vytváření pokojného vzájemného soužití: k vzájemně si prokazovanému dobru, podpoře slabých, v nepokračování odvet, radostnému životu a společném vzdávání díků. To je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. Ale podle čeho se řídit? Nezhášejte oheň Ducha, všechno zkoumejte a dobrého se držte. Pavel nás vyzývá k pozitivnímu přístupu k bohatství jiných církví a komunit, které při vzájemné výměně vede ke křesťanskému růstu. Pavel ovšem nevyzývá k jakémusi církevnímu politikaření, ale k vydání se vstříc Bohu – plněním jeho vůle. Bez přestání se modlete. Sám Bůh pokoje kéž vás dokonale posvětí.

I prvním křesťanům v Efesu připomíná, co je podstatou povolání křesťana. „Žijte způsobem hodným toho povolání, které jste dostali: buďte přitom všestranně pokorní, mírní a trpěliví; snášejte se navzájem v lásce a horlivě se snažte zachovávat jednotu ve smýšlení spojeni poutem pokoje.“ Pokoj je darem Božím, který učedníci obdrží a který jsou povoláni v různých životních situacích prakticky žít: osobně i jako komunita. A co je teologickým základem takového úsilí o jednotu? „Jen jedno je ono tajemné tělo, jen jeden Duch a stejně tak jen jedno vytoužené dobro, ke kterému jste byli povoláni. Jeden Pán, jedna víra, jeden křest. Jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, proniká všecky a je ve všech“ (srov. Ef 4, 1-3 a 4-6).

Kdyby se snad někomu zdálo, že je příliš těžké dosáhnout jednoty a nezaplést se přitom, je tu ještě jedna „otcovská rada“ ze závěru listu Timoteovi,  biskupovi v Efesu: „To lidem připomínej a před Bohem je zapřísahej, aby se nehádali o slovíčka. Není to k ničemu, jen k rozvratu posluchačů. Usiluj o spravedlnost, víru, lásku a pokoj v jednotě s těmi, kdo s čistým srdcem vzývají Pána. Nepouštěj se do hloupých a nesmyslných rozepří. Víš přece, že vyvolávají jen hádky. Služebník Páně se však nesmí hádat, ale má být ke všem přívětivý, schopný poučovat, ve zkouškách trpělivý a v usvědčování odpůrců vlídný; snad jim Bůh přece někdy dopřeje, že se obrátí, poznají pravdu a přijdou k rozumu, až se dostanou ze smyčky, do které je zapletl ďábel, aby dělali, co on chce“ (2 Tim 2,22-26)

Modlitba

Bože, který jsi na cestě do Damašku povolal Saula z Tarsu, 
aby se stal Pavlem - apoštolem národů a tak osvítil celý svět silou svého slova,
daruj nám – kteří s radostí slavíme dvoutisícileté jubileum jeho narození – poznávat stále lépe jeho učení, 
být věrnými svědky tvé pravdy v našich životech 
a kráčet vždy po cestě tvého evangelia, 
v modlitbě i v díle usilovat o jednotu všech křesťanů v jediné Církvi.
O to tě žádáme skrze našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna,
který s tebou žije a kraluje v jednotě Ducha svatého po všechny věky věků. 
Amen.

(Jedná se o text  z jubilejního Roku sv. Pavla)


 

 
 
Nahoru