18.12.2013, kategorie: Titulní stránka

4. neděle adventní (A)

4. neděle adventní (A)

Hospodin promluvil k Achazovi skrze proroka Izaiáše: „Vyžádej si znamení od Hospodina, svého Boha, ať hluboko v podsvětí či nahoře na výšinách!“
Achaz však řekl: „Nebudu žádat, nebudu pokoušet Hospodina.“

Viz Iz 7,10-14

Liturgi@ on-life

Na judského krále Achaze se chystá zaútočit efraimský (resp. izraelský) král Pekach a aramejský (damašský) král Rezin (viz Iz 7,1-2). Prostřednictvím proroka Izaiáše ho Bůh ujišťuje o své pomoci a o záchraně (viz Iz 7,3-9). Achaz však tento příslib odmítá a trvá na svých plánech – na spojenectví s Asyrským králem. Do této situace se opět ozývá Izaiáš s Božím poselstvím a nabízí Achazovi znamení. Achaz však Boží znamení ze zdánlivě zbožných pohnutek odmítá. Problém však není v tom, že by Achaz odmítl pouze nějaké znamení. Achaz odmítá samotného Hospodina a jeho vůli. Místo toho se tvrdošíjně přidržuje svých představ. Vždyť i když odpovídá slovy: „nebudu pokoušet Hospodina", už nedodává: „svého Boha“. Hospodin totiž není jeho Bůh!

Král Achaz za svého panování zkazil, co se dalo (viz 2 Král 16; 2 Kron 28). Bibličtí autoři se o něm vyjadřují, že „nečinil, co je správné v Hospodinových očích“ (2 Král 16,2; 2 Kron 28,1). Kromě toho ani aliance s Asyřany nezabezpečila judskému království trvalý mír a blahobyt, ale říše o něco později podlehla tomu, čím jí prorok hrozil (srov. Iz 7,18-25).

Znamení, které přislíbil Izaiáš Achazovi, je vrcholem všech znamení. Je skutečností, na kterou jsou zaměřena všechna dosavadní znamení. A tato skutečnost se už naplnila. Kristus je Emanuel, Bůh přítomný uprostřed svého lidu. Může být ještě něco víc? Paradox je, že když znamení došla svého naplnění a pozbyla smyslu, člověk změnil muziku a začal se jich vehementně dožadovat (viz Mt 11,16-19 a též Mt 12,38; Mt 16,1-4; Mt 24,1-3), aby zas nemusel přijmout toho, na něhož všechna znamení ukazují. I dnes jsou znamení „in“. Pompézní oslavy, vánoční symboly, zvyky a tradice – všechno jsou znamení různého druhu. Kdepak je ale ten, na něhož ukazují? Nehrajeme v podstatě tutéž hru jako Achaz?

 
 
 
Nahoru