04.04.2014, kategorie: Titulní stránka

130 let

OD NAROZENÍ NAŠEHO ZAKLADATELE

Náš zakladatel Jakub Alberione se narodil v severoitalském Piemontu 4. dubna 1884. Ve svých šestnácti letech, krátce po vstupu do semináře v Albě, zažil nezapomenutelnou noc, jež dala směr celému jeho dalšímu životu. Byla to noc rozdělující dvě století (devatenácté a dvacáté). Mladý Jakub ji strávil dlouhou, čtyřhodinovou adorací Nejsvětější Svátosti. Jak sám vypravuje: "Ze svaté hostie vycházelo zvláštní světlo - hlubší pochopení Ježíšova pozvání: ,Pojďte ke mně všichni…' Cítil jsem se hluboce povinen vykonat něco pro Pána a pro lidi nového století, ve kterém budu žít." Tato touha postupně získala konkrétní podobu: být apoštolem dnešní doby, hlásat evangelium prostřednictvím tisku a později i rozhlasu, televize a všech nejmodernějších a nejúčinnějších sdělovacích prostředků. 

Jako mladému knězi mu v roce 1913 biskup svěřuje vedení diecézního týdeníku. Alberione přijal toto pověření jako oficiální potvrzení toho, co cítil jako Boží vůli. Prvním krokem k její uskutečnění bylo založení tzv. typografické školy Piccolo Operaio, která kromě týdeníku začala vydávat evangelium a další náboženské knihy. Z této malé skupinky chlapců se stala dnešní Společnost svatého Pavla. V roce 1915 Alberione začíná připravovat na apoštolát prostřednictvím tisku i několik dívek, kterým se brzy začalo říkat Dcery svatého Pavla. K těmto řeholním společenstvím pak postupem času přibyla další a Paulínská rodina, založena Jakubem Alberionem, se dnes skládá z pěti řeholních kongregací, čtyř sekulárních institutů a jednoho laického sdružení. Alberione zemřel v Římě 26. listopadu 1971 ve věku 87 let. 27. dubna 2003 byl papežem Janem Pavlem II. prohlášen za blahoslaveného.

    

Zde webu každého dvacátého dne v měsíci vychází jednotlivé články z jeho života (o díle, které skrze něj Pán činil):

 http://www.paulinky.cz/Kdo-jsme/Bl-Jakub-Alberione

 
 
Nahoru