20.06.2019, kategorie: Titulní stránka

12. neděle v mezidobí (cyklus C)

12. neděle v mezidobí (cyklus C)
Aleluja. Moje ovce slyší můj hlas, praví Pán, já je znám a ony jdou za mnou. Aleluja

Když se Ježíš o samotě modlil a byli s ním jeho učedníci, otázal se jich: „Za koho mě lidé pokládají?“ Odpověděli: „Za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a jiní (myslí), že vstal jeden z dávných proroků.“ Zeptal se jich: „A za koho mě pokládáte vy?“ Petr odpověděl: „Za Božího Mesiáše!“ On jim však důrazně přikázal, aby to nikomu neříkali, a dodal, že Syn člověka bude muset mnoho trpět, že bude zavržen od starších, velekněží a učitelů Zákona, že bude zabit a třetího dne že bude vzkříšen. Všem pak řekl: „Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, den co den bere na sebe svůj kříž a následuje mě. Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, ale kdo svůj život pro mě ztratí, zachrání si ho.“

(Lk 9,18-24)

Ježíš se modlil. Skutečně a o samotě. Díky vztahu s Otcem skrze modlitbu věděl, kým je a jaká cesta se před ním otevírá. Nebyla vůbec snadná a z jedné jeho posledních modliteb v zahradě Getsemane víme, že pro něho nebylo jednoduché se s ní ztotožnit. Avšak pro Krista byl Otec a ničím nezkalený vztah s ním podstatnější než všechna utrpení, která tušil, že na něho budou vložena.
Moderní člověk, onen anonymní otrok pracovních úspěchů, účastník honiček za splátkami všeho zdánlivě potřebného, ví maximum o svých předcích staletí nazpět, ale bezmocně tápe při zaslechnutí tiché otázky vlastního nitra – kdo jsem? Jaký je můj osud? Kým mám být?
Tyto otázky si kladl i sám Kristus. A nacházel je v modlitbě. Takové modlitbě, kdy doširoka otevíral Otci své srdce, ze kterého tryskala opravdová touha poznat a následovat. Bylo mu postupně odhalováno jeho nepochopitelné spojení s tvůrcem všeho a také cesta, jíž se má pro záchranu druhých, ne pro svou vlastní, vydat.
Můžeme nalézt a zaslechnout stejné odpovědi. Ale je třeba je následovat – což je náročné a vyžaduje to, abychom vědomě nechávali umírat své představy a přání, která se ve svém životě snažíme usilovně realizovat; tím následujeme Krista a teprve tehdy budeme svědky rostoucího vědomí, kým jsme, a naše cesta nám bude stále zřejmější.

Autorem tohoto zamyšlení je trvalý jáhen Ing. Martin Lejsal.

 
 
 
Nahoru