03.06.2016, kategorie: Titulní stránka

10. neděle v mezidobí (C)

10. neděle v mezidobí (C)

Ježíš šel do města – jmenovalo se Naim. Šli s ním jeho učedníci a velký zástup. Když se přiblížil k městské bráně, právě vynášeli mrtvého; byl to jediný syn a jeho matka byla vdova. Z města ji doprovázel velký zástup. 
Když ji Pán uviděl, bylo mu jí líto a řekl jí: „Neplač!“ Přistoupil k márám a dotkl se jich. Ti, kdo je nesli, se zastavili. Řekl: „Mládenče, pravím ti, vstaň!“ Mrtvý se posadil a začal mluvit. Ježíš ho vrátil jeho matce.
 

Viz Lk 7,11-17

E-vangelium on-life

U brány města, které se jmenuje Naim, se setkávají dva velké zástupy. Jeden velký zástup směřuje ven z města. Je to zástup smrti a má na něm účast každá lidská bytost, protože každý, kdo se narodil na tento svět, neúprosně směřuje k smrti. V čele tohoto zástupu kráčí matka, která když ztratí svého jediného syna, nemá už žádnou naději na dalšího potomka, protože je vdovou. Všichni v jistém smyslu sdílíme její úděl. Vdova nemůže mít syna, protože už nemá manžela, a sama si syna dát nemůže. Podobně i člověk po Adamově hříchu nemůže mít život, protože ztratil Boha, a sám si život dát nemůže.

Druhý velký zástup, který se blíží k naimské městské bráně, jde opačným směrem, do města. Je to zástup života, protože v jeho čele kráčí Ježíš. Jeho dotek a jeho útěcha nejsou zdvořilým gestem a prázdným slovem. On sám se z lásky k nám zařadil do velkého zástupu smrti. Nechá se vyvléci z města a usmrtit, ale svým zmrtvýchvstáním definitivně smrt přemůže. Proto je jeho dotek jediným skutečným projevem lásky, jeho slovo jedinou opravdovou útěchou a jeho výzva: „Vstaň!“ je jediným účinným pozváním k životu. Syn vdovy z města Naim musel sice opět jednou zemřít. Zemřela i jeho matka – vdova i celý velký zástup, který je provázel. Podobně zemřeli i Ježíšovi učedníci a velký zástup lidí, kteří šli s nimi. Avšak ti, kteří jdou v zástupu s Ježíšem, vědí, že jejich pozemské putování není beznadějným směřováním ke smrti. V Ježíšovi totiž Bůh opravdu navštívil svůj lid. Ježíš je totiž ten Ženich, který svou smrtí a zmrtvýchvstáním definitivně ruší náš vdovský stav. Jeho blízkost není letmým dotekem, ale pevným pozdvižením, kterým nás definitivně vrátil našemu Otci.

 
Ke stažení Ke stažení
 
 
Nahoru