Postranní panel

Spiritualita

V centru naší spirituality i celého života stojí Ježíš Mistr, který je naší Cestou, Pravdou i Životem. Následovat Ježíše Krista pro nás znamená usilovat o to, aby všechny dimenze našeho života spěly k jedinému cíli - k jednotě s Kristem. Chceme, aby se celá naše osobnost formovala v Ježíši Kristu: rozum, vůle i srdce.

Ježíš jako Pravda osvěcuje rozum, aby každá skutečnost byla interpretována podle způsobu myšlení Otce.

Ježíš jako Cesta vede naši vůli, aby se shodovala s vůlí Syna, jehož jediným přáním bylo plnit vůli Otcovu.

Ježíš jako Život zahřívá a zapaluje srdce, aby Duch svatý, který je Boží láska a je do nás vlit, skrze nás uskutečňuje společenství s bratry a sestrami. Naším cílem je tedy naučit se smýšlet jako Ježíš Kristus, cítit, mluvit, jednat jako on a milovat nebeského Otce a každého člověka, kterého potkáváme, jako on.

Spiritualita

Naše spiritualita se nazývá paulínská, neboť se soustřeďuje na tajemství Ježíše Krista, tak jak jej vnímal a žil svatý Pavel. Chceme žít tak, abychom mohly říct spolu se svatým Pavlem apoštolem: "Už nežiji já, ale žije ve mně Kristus" (Gal 2,20).

Tato meta je vysoká, ale v každodenním rozjímání se necháváme osvítit světlem Božího Slova, abychom poznaly, jak kráčet po cestě stálého obrácení. Ze setkání s Ježíšem v eucharistii při mši svaté i každodenní adoraci čerpáme milost, která je nám na této cestě posilou. Sliby čistoty, chudoby a poslušnosti rozšiřují naše srdce a pomáhají nám k tomu, abychom vycházely ze sebe samých a rozdávaly se bratřím a sestrám. Prvním svědectvím evangelního života a přítomnosti i lásky Kristovy je život v komunitě zaměřen na apoštolské působení a integrální růst osobnosti.

Paulínské povolání roste a dozrává pod ochranou a vedením Marie, kterou vzýváme jako Matku a Královnu apoštolů. Od ní se učíme, jak naslouchat Božímu Slovu, jak ho uchovávat v srdci a přinášet všude a každému, s kým se setkáváme.

 

 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies