Postranní panel

Historie

Jakub AlberioneNáš zakladatel Jakub Alberione se narodil v severoitalském Piemontu 4. dubna 1884. Ve svých šestnácti letech, krátce po vstupu do semináře v Albě, zažil nezapomenutelnou noc, jež dala směr celému jeho dalšímu životu. Byla to noc rozdělující dvě století (devatenácté a dvacáté). Mladý Jakub ji strávil dlouhou, čtyřhodinovou adorací Nejsvětější Svátosti. Jak sám vypravuje: "Ze svaté hostie vycházelo zvláštní světlo - hlubší pochopení Ježíšova pozvání: ,Pojďte ke mně všichni…' Cítil jsem se hluboce povinen vykonat něco pro Pána a pro lidi nového století, ve kterém budu žít." Tato touha postupně získala konkrétní podobu: být apoštolem dnešní doby, hlásat evangelium prostřednictvím tisku a později i rozhlasu, televize a všech nejmodernějších a nejúčinnějších sdělovacích prostředků.

Jako mladému knězi mu v roce 1913 biskup svěřuje vedení diecézního týdeníku. Alberione přijal toto pověření jako oficiální potvrzení toho, co cítil jako Boží vůli.

Prvním krokem k její uskutečnění bylo založení tzv. typografické školy Piccolo Operaio, která kromě týdeníku začala vydávat evangelium a další náboženské knihy.

Z této malé skupinky chlapců se stala dnešní Společnost svatého Pavla.

V roce 1915 Alberione začíná připravovat na apoštolát prostřednictvím tisku i několik dívek, kterým se brzy začalo říkat Dcery svatého Pavla.

K těmto řeholním společenstvím pak postupem času přibyla další a Paulínská rodina, založena Jakubem Alberionem, se dnes skládá z pěti řeholních kongregací, čtyř sekulárních institutů a jednoho laického sdružení.

Alberione zemřel v Římě 26. listopadu 1971 ve věku 87 let. 27. dubna 2003 byl papežem Janem Pavlem II. prohlášen za blahoslaveného.

Při zrodu kongregace Dcer svatého Pavla byla věrnou a moudrou spolupracovnicí Jakuba Alberioneho mladá dívka jménem Tereza Merlo. Narodila se, stejně jako Alberione, v piemontském kraji 20. února 1894. Prostřednictvím jejího bratra, seminaristy, se o ní dověděl také mladý kněz Alberione a nabídl jí přidat se ke skupince dívek, které se v Albě připravovaly na velké poslání - věnovat se apoštolátu prostřednictvím tisku. Tereza souhlasila. Pochopila Alberionovu intuici, že tisk je důležitý prostředek, jímž lze poznání Pána zpřístupnit mnohým lidem a otevřela se pro dobrodružství tohoto nového apoštolátu, který se postupným rozvojem sdělovacích prostředků stále rozšiřoval.

Tereza MerloPři řeholních slibech Tereza přijala jméno Tekla. Tak se podle tradice jmenovala první učednice apoštola Pavla. V roce 1922 jí Alberione svěřil poslání generální představené v rozvíjející se nové kongregaci. Tekla tento úkol přijala s hlubokou pokorou, s obdivuhodnou odvahou i moudrostí a s bezpodmínečnou poslušností vůči Boží vůli.

Pod jejím vedením se Dcery svatého Pavla z Itálie brzo vydaly také do Brazílie, Argentiny, Spojených států amerických i do dalších zemí světa. Tekla své sestry povzbuzovala: "Naší hnací silou musí být myšlenka na duše. Tato myšlenka nás musí pohánět stále kupředu. Musí nás zajímat, jak se můžeme dostat k lidem a přinést jim Slovo pravdy a spásy. Kolik duší ještě neslyšelo o Bohu! Kdo jim pomůže?"

Sestra Tekla se vrátila k Tomu, kterého tolik toužila přinášet duším, 5. února 1964 a dne 22. ledna 1991 byla prohlášena za ctihodnou.

Ke stažení Ke stažení
 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies