Postranní panel

Lectio a adorace s paulínkami 2010 - 2011 (příprava na WYD v Madridu)

Naším společníkem bylo pokaždé Janovo evangelium a samozřejmě Ježíš přítomen v eucharistii.

Postupně se věnujeme tématům, která nabízí mezinárodní přípravná komise Světových dnů mládeže ve Španělsku.

TÉMATA

Říjen:
1. „Bůh nám dal schopnost žít s Ním“
Nejnaléhavější a nejzásadnější otázky týkající se života, hledání jeho smyslu, „nepokoje v srdci“, schopnosti „zamyslet se“, jsou znamením, že Bůh nás učinil pro sebe: jsme schopni Boha.

Listopad:
2. „Bůh nám vychází vstříc v osobě Ježíše Krista“
Kristus - Zjevení Boha – vnáší světlo do našich neklidů, hledání, otázek. Bůh je láska daná v oběť, výzva k lásce. Světlo, kterým je Kristus, odpovídá na naše otázky a tím nám otevírá zcela nové obzory.

Prosinec:
3. „Narodil se z Marie Panny, pravý Bůh a pravý člověk“ 
Každá lidská bytost získává skrze vtělení věčného Božího Syna novou – božskou – hodnotu.

Leden:
4. „Ježíš zvěstuje nebeské království“
Hlásá, očišťuje, přesahuje a bere si k srdci touhu po lásce a její potřebu, soucit se slabými, chudými, nevinnými, kteří musí snášet příkoří, touhu po definitivním odčinění veškerého bezpráví. Kristus ve svém životě, skutcích a slovech zvěstuje a uskutečňuje Boží vládu.

Únor:
5. „Povolává nás ke spolupráci“
Naše schopnost konat dobro, pomáhat druhým a nechat si pomáhat vychází z Krista, který ji orientuje správným směrem, posiluje a rozhojňuje. Proto nám posílá do cesty mnoho různých lidí, abychom společně s Ním usilovali o nastolení Božího království.

Březen:
6. „Dobrovolně se vydává na smrt“
Pokud snášíme obtíže, zejména takové, jež plynou z věrné spolupráce na evangeliu, ve spojení s Kristem a podle jeho příkladu důvěry a věrnosti, stávají se nám zdrojem života. Neboť jen zrno, které samo zahyne, vydá plody. Proto z Ukřižovaného vychází síla, jež k Němu všechny přitahuje. Probodnut kopím podněcuje víru těch, kdo na Něj hledí.

Duben:
7. „Třetího dne vstal z mrtvých“
Naše odevzdání se Kristu, zasvěcení se evangeliu, ač sebevíc omezené a ubohé, je tajemně živeno a upevňováno silou vzkříšeného Pána. „Nebojte se. Já jsem přemohl svět“ (Jan 6,20; 16,33). On je naším bezpečným základem.

Květen: 
8. „Dává nám svého Ducha, který nás s Ním spojuje a posvěcuje“
Jestliže řekneme „ano“ životu ve spojení s Ježíšem, pak se v celém našem životě bude projevovat Boží synovství. Naše myšlenky, slova, skutky, vztahy se stanou prostým a odvážným svědectvím toho, co Bůh působí v nás a co touží činit v srdci každého.

 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies