Postranní panel
29.07.2021

18. neděle v mezidobí (cyklus B)

18. neděle v mezidobí (cyklus B)
Aleluja. Nejen z chleba žije člověk, ale z každého slova, které vychází z Božích úst. Aleluja.

Když zástup viděl, že ani Ježíš, ani jeho učedníci (nejsou na břehu), nasedali do člunů, přijeli do Kafarnaa a hledali Ježíše. Když ho našli na druhé straně moře, zeptali se ho: „Mistře, kdy jsi sem přijel?“ Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám: Hledáte mě ne proto, že jste viděli znamení, ale že jste se dosyta najedli z těch chlebů. Neusilujte o pokrm, který pomíjí, ale o pokrm, který zůstává k věčnému životu; ten vám dá Syn člověka. Otec, Bůh, ho osvědčil svou pečetí.“ Zeptali se ho: „Co máme dělat, abychom konali skutky Boží?“ Ježíš jim odpověděl: „To je skutek Boží, abyste věřili v toho, koho on poslal.“ Řekli mu: „Jaké tedy ty děláš znamení, abychom (ho) viděli a uvěřili ti? Co konáš? Naši předkové jedli na poušti manu, jak je psáno: ‚Chléb z nebe jim dal jíst.‘“ Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám: Chléb z nebe vám nedal Mojžíš, ale pravý chléb z nebe vám dává můj Otec; neboť chléb Boží je ten, který sestupuje z nebe a dává život světu.“ Prosili ho tedy: „Pane, dávej nám ten chléb pořád.“ Ježíš jim řekl: „Já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit.“ (Jan 6,24-35)

Eucharistie sděluje Pánovu lásku k nám. Je to láska tak obrovská, že nás živí sama sebou; láska, která obdarovává a je pokaždé k dispozici hladovějícímu člověku, jenž potřebuje obnovit své síly. Podíváme-li se kolem sebe, zjistíme, že se nám nabízejí mnohé pokrmy, které nepřicházejí od Pána a které zdánlivě zasytí více. Někteří se sytí penězi, jiní úspěchem a samolibostí, jiní mocí a pýchou. Avšak pokrmem, který nás opravdu živí a nasytí, je ten, který nám dává Pán.

Z homilie papeže Františka při mši svaté, 19. 6. 2014

(Převzato z publikace Evangelium na každý den.)

Zpět na E-neděle

 
Nahoru Změnit předvolby cookies