Postranní panel
08.11.2012

32. neděle v mezidobí B

32. neděle v mezidobí B

Ježíš učil zástupy: „Varujte se učitelů Zákona! Chodí rádi v dlouhých řízách, mají rádi pozdravy na ulicích, první sedadla v synagogách a čestná místa na hostinách; vyjídají vdovám domy pod záminkou dlouhých modliteb. [...] Přišla jedna chudá vdova a dala dvě drobné mince, asi tolik jako pár halířů. Zavolal své učedníky a řekl jim: „Amen, pravím vám: tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní... 

Viz Mk 12,38-44

E-vangelium on-life

V úvodu i v závěru Ježíšova veřejného působení (a tedy i liturgického mezidobí) nám evangelista Marek představuje dvě nenápadné ženské postavy. Tou první je Petrova tchyně, kterou Ježíš v Kafarnau (v Petrově domě) uzdraví z horečky (viz evangelium 5. neděle v mezidobí, cyklus B – Mk 1,29-39). Tou druhou postavou je neznámá vdova, která v jeruzalémském chrámě (tj. v Božím domě) vhazuje do chrámové pokladnice dvě drobné mince.

Neznáme jméno žádné z těchto dvou žen. O každé se dozvídáme jen minimum informací. Na první pohled by se mohlo zdát, že obě jsou jen náhodně vybrané reprezentantky z anonymního zástupu těch, kteří nějakým způsobem přišli do kontaktu s Ježíšem. Bližší poznání Ježíšova příběhu nás však vede k jistotě, že tomu tak není. V evangeliu neexistují náhodní komparzisté. Každá z postav hraje důležitou roli. Platí to i o těchto dvou ženách. Stojí na začátku a na konci Ježíšova veřejného působení, jako by spolu vytvářely „veřeje dveří“, jimiž i my můžeme „vstoupit“ do Ježíšova příběhu. Ba ještě víc, každá z nich je jistým způsobem obrazem samého Ježíše…

Petrova nemocná tchyně, která na Ježíšův zásah náhle vstává z lůžka a obsluhuje přítomné, představuje samého Ježíše, jenž přišel na svět právě proto, „aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny“ (Mk 10,45). Z Ježíšova pověření se tato tchyně stává „učitelkou“ pro učedníky každé doby, kteří jsou pořád nemocní touhou po moci a baží po nejlepších místech (viz Mk 9,33-35; 10,35-41).

Chudá vdova, která do chrámové pokladnice vhazuje celé své živobytí, představuje Ježíše, který celý svůj život (nejen prostředky k živobytí) odevzdává do rukou Otce. Z Ježíšova pověření se tato vdova stává „učitelkou“ pro učedníky každé doby, kteří se soustavně chvějí strachy o svůj život a zdráhají se odevzdat ho Bohu (viz Mk 4,35-40; 6,45-50).

Ježíš varuje před učiteli Zákona v dlouhých řízách, kteří se bezohledně tlačí na prestižní pozice. Nenápadně, ale naléhavě nám staví před oči zcela jiné „učitele“. Jsou jimi postavy, jimž se nedostává společenského uznání: nuzáci, cizinci, žebráci, mrzáci, slepci (viz Mk 10,46-52), bezvýznamné ženy, opomíjené vdovy... Právě tito ubožáci nás, každý svým způsobem, odkazují na Krista – jediného Mistra, jenž podle pravdy učí Boží cestě (viz Mk 12,14).

Ke stažení:
32. neděle v mezidobí B (JPG, 1 MB)

Zpět na E-neděle

 
Nahoru Změnit předvolby cookies