Postranní panel
22.05.2008

Slavnost Těla a Krve Páně (A)

Slavnost Těla a Krve Páně (A)

Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky. A chléb, který já dám, je mé tělo, obětované za život světa.
Viz Jan 6,51-58

E-vangelium on-life
„Jíst Ježíšovo tělo a pít Jeho krev“ to je opravdu „tvrdá řeč“, jak řekli učedníci (srov. Jan 5,60), ale to, co vyjadřuje, není o mnoho překvapující a o mnoho náročnější. Pokrm, který přijímáme, se metabolizmem stává naším vlastním tělem. Podobně i Ježíšovo tělo, které jíme, se stává „stavebním materiálem našeho života“ – žijeme z něj a tvoříme s ním jednotu.
Text je možné číst ze dvou úhlů pohledu. Ten první, i když také převratný a „skandální“, mohli pochopit už i Ježíšovi přímí (historičtí) posluchači. Když Ježíš tvrdí, že on je chléb života a jeho tělo je pravý pokrm, zjevuje, že on je tím Slovem, které Bůh od věků posílal svému lidu skrze Zákon i Proroky. On je naplněním toho, co předpovídal Exodus i Boží smlouva s vyvoleným národem. On je naplněním Božího plánu dát člověku podíl na svém životě. Jíst jeho tělo znamená tedy podobat se mu – milovanému Božímu Synu, který miluje své bratry. A v tomto spočívá Nový Zákon.
Druhý úhel pohledu je zřejmý až křesťanskému čtenáři/posluchači ve světle velikonočních tajemství: Ježíšovo tělo a jeho krev není metafora, ale Kristus sám, který se vydal za nás a pro nás. Kdo jí jeho tělo a pije jeho krev, živí se jím samým a dostává tak podíl na Božím životě. (Srov. Silvano Fausti)
To, že text nabízí dva úhly pohledu, však neznamená, že si každý může vybrat, který se mu více líbí. Obě perspektivy se navzájem doplňují a vyžadují. Kdo neusiluje o to, připodobňovat svůj způsob života tomu Ježíšovu, nemůže si nárokovat přijímání jeho Těla a Krve. („Kdo by tedy jedl chléb Páně nebo pil kalich Páně nehodně, proviní se proti tělu a krvi Páně. Proto musí člověk sám sebe zkoumat, a tak ať chléb jí a z kalicha pije.“ Kor 11,27-28). Avšak na druhé straně, nikdo nemůže do důsledků přijmout Ježíšův způsob života, pokud nečerpá nadpřirozenou posilu – z pokrmu a nápoje, kterým je Kristovo Tělo a jeho Krev.

 

Ke stažení:
Slavnost Těla a Krve Páně (A) (JPG, 655 kB)

Zpět na E-neděle

 
Nahoru Změnit předvolby cookies