Postranní panel
03.06.2007

Nejsvětější Trojice (C)

Nejsvětější Trojice (C)

Bože Otče, tys poslal světu svého Syna a svatého Ducha a zjevils tak lidem tajemství svého vnitřního života;
dej nám, abychom toto tajemství v pravé víře vyznávali,
abychom hlásali jedinou věčnou slávu a klaněli se společné svrchované moci jediného božství ve třech osobách.
Prosíme o to skrze tvého Syna, našeho Pána, neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.
Modlitba ze dne Slavnosti Nejsvětější Trojice

E-vangelium on-life

Ale až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy (viz Jan 16,12-15).Co je plná pravda o Bohu a člověku? Neschopnost kontemplovat tajemství Boha Otce, Syna a Ducha svatého a neschopnost vnímat stopy jeho trojjedinosti v celém stvoření a zvláště ve stvoření „jež Bůh učinil k obrazu svému“ má dva důsledky: buď hledáme v člověku velikost, která v něm není a ani být nemůže, a činíme z něj boha, který dříve či později skončí jako nemilosrdný tyran, anebo odmítáme skutečnost, že by člověk mohl odrážet Boží podobu.
Pokud však dokážeme s rozechvěním obdivovat Boží velikost, dobrotu a krásu, roste v nás, kteří jsme byli stvořeni k jeho obrazu, neuhasitelná touha a vytrvalé úsilí stále více se stávat (navzdory všem pádům) „dokonalými jako je dokonalý Otec“.
Hospodine, náš Pane, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi! Co je člověk, že na něho myslíš, co je smrtelník, že se o něho staráš? Učinils ho jen o málo menším, než jsou andělé, - ověnčils ho ctí a slávou… (srov. Žl 8).

Ke stažení:
Nejsvětější Trojice (C) (JPG, 97 kB)

Zpět na E-neděle

 
Nahoru