Hlavní menu:

Teologie těla Web sv. Pavla


Lectio a adorace s paulínkami 2010 - 2011 (příprava na WYD v Madridu)

Naším společníkem bylo pokaždé Janovo evangelium a samozřejmě Ježíš přítomen v eucharistii.

Ke stažení: Lectio a adorace 2010 - 2011 (příprava na WYD v Madridu)

Lectio a adorace 2010 - 2011 (příprava na WYD v Madridu)

Postupně se věnujeme tématům, která nabízí mezinárodní přípravná komise Světových dnů mládeže ve Španělsku.

TÉMATA

Říjen:
1. „Bůh nám dal schopnost žít s Ním“
Nejnaléhavější a nejzásadnější otázky týkající se života, hledání jeho smyslu, „nepokoje v srdci“, schopnosti „zamyslet se“, jsou znamením, že Bůh nás učinil pro sebe: jsme schopni Boha.

Listopad:
2. „Bůh nám vychází vstříc v osobě Ježíše Krista“
Kristus - Zjevení Boha – vnáší světlo do našich neklidů, hledání, otázek. Bůh je láska daná v oběť, výzva k lásce. Světlo, kterým je Kristus, odpovídá na naše otázky a tím nám otevírá zcela nové obzory.

Prosinec:
3. „Narodil se z Marie Panny, pravý Bůh a pravý člověk“ 
Každá lidská bytost získává skrze vtělení věčného Božího Syna novou – božskou – hodnotu.

Leden:
4. „Ježíš zvěstuje nebeské království“
Hlásá, očišťuje, přesahuje a bere si k srdci touhu po lásce a její potřebu, soucit se slabými, chudými, nevinnými, kteří musí snášet příkoří, touhu po definitivním odčinění veškerého bezpráví. Kristus ve svém životě, skutcích a slovech zvěstuje a uskutečňuje Boží vládu.

Únor:
5. „Povolává nás ke spolupráci“
Naše schopnost konat dobro, pomáhat druhým a nechat si pomáhat vychází z Krista, který ji orientuje správným směrem, posiluje a rozhojňuje. Proto nám posílá do cesty mnoho různých lidí, abychom společně s Ním usilovali o nastolení Božího království.

Březen:
6. „Dobrovolně se vydává na smrt“
Pokud snášíme obtíže, zejména takové, jež plynou z věrné spolupráce na evangeliu, ve spojení s Kristem a podle jeho příkladu důvěry a věrnosti, stávají se nám zdrojem života. Neboť jen zrno, které samo zahyne, vydá plody. Proto z Ukřižovaného vychází síla, jež k Němu všechny přitahuje. Probodnut kopím podněcuje víru těch, kdo na Něj hledí.

Duben:
7. „Třetího dne vstal z mrtvých“
Naše odevzdání se Kristu, zasvěcení se evangeliu, ač sebevíc omezené a ubohé, je tajemně živeno a upevňováno silou vzkříšeného Pána. „Nebojte se. Já jsem přemohl svět“ (Jan 6,20; 16,33). On je naším bezpečným základem.

Květen: 
8. „Dává nám svého Ducha, který nás s Ním spojuje a posvěcuje“
Jestliže řekneme „ano“ životu ve spojení s Ježíšem, pak se v celém našem životě bude projevovat Boží synovství. Naše myšlenky, slova, skutky, vztahy se stanou prostým a odvážným svědectvím toho, co Bůh působí v nás a co touží činit v srdci každého.


Myšlenka na den: Zlo není v tom, že člověk chce být jako Bůh, ale že nepochopil, jaký Bůh je. Skrze svedení hada, který vnutil falešný obraz Boha, si člověk pro seberealizaci zvolil mylnou cestu. (Fausti S., Nad evangeliem podle Lukáše)

RSS RSS | © Design: Paulínky s.r.o 2006-2015 | © Design, redakční systém: Webdesignum 2006-2015|